Informacja z otwarcia ofert

Data wydania 2020-07-15
w sprawie udzielenie zamówienia publicznego pn. „Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024”.
Tytuł Informacja z otwarcia ofert

Michałowo, dnia 15.07.2020r.

 

IG.271.10.2020 


Informacja z otwarcia

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 15 lipca 2020r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024”.
Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 300.000 zł brutto.
W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły trzy oferty.

 

Lp. Oferent Cena ofertowa brutto w zł  Gwarancja
1.

Firma Kaczanowski
Jarosław Kaczanowski
ul. Kilińskiego 18 17-100 Bielsk Podlask

353.663,13 3 lata
2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PIKAR s.c.
ul. Jarzębinowa 2A lok.1
15-793 Białystok
523.144,70 3 lata
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,,JAR-BUD” Jarosław Symko
ul. Fabryczna 1/2
16-050 Michałowo
345.177,36 3 lata

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-07-15

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-15