Informacja z otwarcia ofert

Data wydania 2017-01-09
w sprawie ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”
Tytuł Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                       Michałowo, 09.01.2017r.

IG.271.7.2016

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą", informuję, iż w dniu 05 stycznia 2017r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  420.000 zł.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły 3 oferty.

 

Oferent

Cena

ofertowa

brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Częstotliwość

Odbioru odpadów wielkogabarytowych

Konsorcjum Firm:

RDF Sp. z o. o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

MPK PURE HOME

Sp. z o. o. Spółka

Komandytowa

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

395.375,90 zł

01.02.2017 r.-

31.12.2017 r.

30  dni     

 

4 razy w roku

Przedsiębiorstwo

Usługowo - Asenizacyjne

„ASTWA" Sp. z o. o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

525.096,00 zł

01.02.2017 r.-

31.12.2017 r.

30  dni     

4 razy w roku

MPO Sp. z o. o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

413.067,60 zł

01.02.2017 r.-

31.12.2017 r.

30  dni     

4 razy w roku

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-01-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-01-09