Informacja z otwarcia ofert

Data wydania 2018-09-28
w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”
Tytuł Informacja z otwarcia ofert

Michałowo, dnia 28.09.2018r.

IG.271.5.2018                                                                           

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 28 września 2018r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 732.862 zł.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły trzy oferty.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Okres gwarancji i rękojmi

1.

NEXBUD Jacek Waśko

Kobylanka 8a

16-050 Michałowo

750.573,75

5 lat

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

,,JAR-BUD” Jarosław Symko

ul. Fabryczna 1/2

16-050 Michałowo

671.873,55

5 lat

3.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA”

Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24

15-545 Białystok

1.292.705,67

5 lat

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-09-28

Wprowadzający: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-09-28

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-09-28