Informacja z otwarcia

Data wydania 2020-05-18
w sprawie udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie”.
Tytuł Informacja z otwarcia

 

 

IG.271.6.2020                                                                                  

Michałowo, dnia 18.05.2020r.

 

 

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 18 maja 2020r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie”.

 

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 430.000 zł brutto.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła jedna oferta.

 

Lp

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

 

1.

Fundacja Mała Ojczyzna

ul. Pl. 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo

408.500

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-05-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-05-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-05-18