Informacja z otwarcia

Data wydania 2020-05-04
w sprawie udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowę drogi dojazdowej przy ulicy Białostockiej w Michałowie”.
Tytuł Informacja z otwarcia

 

                                                                                  Michałowo, dnia 04.05.2020r.

 

 IG.271.4.2020

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 04 maja 2020r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowę drogi dojazdowej przy ulicy Białostockiej w Michałowie”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 150.000 zł brutto.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 8 ofert.

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

 

Gwarancja

1.

ZRB KAROL 

K. Rutkowski, M. Charkiewicz Sp. j.

ul. Produkcyjna 92 A, 15-680 Białystok

165.650,25

5 lat

2.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

201.720,00

5 lat

3.

NEXBUD Jacek Waśko

Kobylanka 8A 16-050 Michałowo

153.750,00

5 lat

4.

EKSPERT Izabela Harasimczuk

Ruszczany 30, 16-070 Choroszcz

165.986,04

5 lat

5.

FIRMA DROGOWA Gryko Marcin

ul. Przemysłowa 15, 15-528 Sowlany

142.609,89

5 lat

6.

ABW Superbruk Sp. z o.o. Hryniewicze 75/5

16-061 Juchnowiec Kościelny

163.350,77

5 lat

7.

Konsorcjum firm:

BRUKTON Piotr Jaromski

ul. Skrajna 7 lok. 13

15-663 Białystok (lider konsorcjum)

BRUKTON Sp. o.o.

ul. Sowlańska 3B lok. 52

15-560 Białystok (partner konsorcjum)

133.070,01

5 lat

8.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie  

ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo

144.903,84

5 lat

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-05-04

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-05-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-05-04