Informacja z otwarcia

Data wydania 2019-10-30
w sprawie Udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowę dróg gminnych we wsiach Kobylanka, Bieńdziuga- Supruny – Koleśno na terenie Gminy Michałowo.”
Tytuł Informacja z otwarcia

 

                                                                     Michałowo, dnia 30.10.2019 r.

IG.271.9.2019 

 

      

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 30 października 2019r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowę dróg gminnych we wsiach Kobylanka, Bieńdziuga- Supruny – Koleśno na terenie Gminy Michałowo.”

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a)     Część Nr 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Kobylanka: 1.250.000zł brutto

b)     Część Nr 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bieńdziuga - Supruny – Koleśno: 1.200.000zł brutto

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło pięć ofert.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Cześć 1

Cena ofertowa brutto w zł

Cześć 2

Okres gwarancji

 i rękojmi

1.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic

 i Mostów Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

997.561,98

Nie dotyczy

5 lat

2.

B.K. TRANS ROBOTY DROGOWE BORSUKIEWICZ S.J.

Hryniewicze 66, 15-378 Białystok

1.452.691,50

Nie dotyczy

5 lat

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1.270.192,71

Nie dotyczy

5 lat

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183,

17-100 Bielsk Podlaski

1.232.029,50

Nie dotyczy

5 lat

5.

 BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37

15-521 Białystok

Nie dotyczy

989.780,93

5 lat

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-10-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-10-30