Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2016-06-16 dotyczący: Żwirowanie dróg gminnych

Data wydania 2016-06-16
w sprawie Żwirowanie dróg gminnych
Tytuł Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2016-06-16 dotyczący: Żwirowanie dróg gminnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Michałowo: Żwirowanie dróg gminnych.
Numer ogłoszenia: 89367 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64486 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Żwirowanie dróg gminnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie żwirowania dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Michałowo do realizacji w miejscowościach: Tokarowszczyzna - 500mb, Topolany - 300mb i 200mb, Budy - 150mb, Ciwoniuki - 250mb, Kuchmy - 300mb, Pieńki - 300mb, Juszkowy Gród - 400mb, Tylwica - 150mb, Łuplanka Nowa - 500mb, Kazimierowo - 300mb, Cisówka - 250mb, Sacharki - 150mb. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogowej, zakupie i dowozie żwiru wielofrakcyjnego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni poprzez walcowanie. Grubość warstwy żwiru po zagęszczeniu - 20 cm na szerokości 4,0 m. Łączna długość remontowanych dróg gminnych - 3.750mb. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Kaczanowski Usługi Transportowe, Jarosław Kaczanowski, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 116973,00
  • Oferta z najniższą ceną: 116973,00 / Oferta z najwyższą ceną: 295938,00
  • Waluta: PLN .

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Żydok

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2016-07-06

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2016-07-06