Data wydania 2015-12-30
w sprawie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo. Numer ogłoszenia: 357684 - 2015
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Michałowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo.
Numer ogłoszenia: 357684 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178971 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Michałowo, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Na terenie Gminy Michałowo obowiązuje system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Michałowo - 6775 (stan na dzień 31 grudnia 2014 r. wg danych USC), szacunkowa liczba gospodarstw domowych objętych systemem - 2189, w tym: gospodarstwa domowe 1 osobowe - 735, gospodarstwa domowe wieloosobowe - 1454. Powyższe dane o liczbie gospodarstw domowych mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia. Ilość nieruchomości dla których zostały złożone deklaracje na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi: 2019 szt., powierzchnia terenu Gminy Michałowo wynosi ok. 41011 ha, ogólna liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (domki letniskowe, przedsiębiorcy) - 193, gniazda do selektywnej zbiórki odpadów - 13 miejsc, (w tym 3 gniazda z podwójną ilością pojemników do selektywnej zbiórki), użyteczności publicznej - 10 miejsc, miejsca odbioru ze specjalnych punktów (zbiórka lekarstw i baterii) - 10 szt. przystanki autobusowe - 24 szt., odpady zielone z utrzymania parków, boisk i dróg na terenie Gminy Michałowo, kosze uliczne w miejscowości Michałowo i Jałówka na terenie Gminy Michałowo w 2014 roku (wg sprawozdań) zebrano m.in. następujące ilości odpadów komunalnych: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 447,5 Mg, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - 8,3 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 12,9 Mg, 15 01 07 - Opakowania ze szkła - 30,6 Mg, 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 2,4 Mg 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 6,6 Mg 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 2,2 Mg Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanych powyżej ilościach, gdyż stanowią one jedynie przybliżone dane poglądowe wynikające z roku ubiegłego. Podane ilości odbioru odpadów komunalnych za 2014 rok stanowią wielkości orientacyjne, ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów, w okresie realizacji zamówienia, mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości oraz zmiana ilości wywożonych odpadów komunalnych nie będzie powodowała zmiany umowy ani zmiany wartości zamówienia. Przewidywana łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę będzie wynosić około 510,5 Mg. Podane ilości odpadów komunalnych są szacunkowe i mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277777,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 374544,00
  • Oferta z najniższą ceną: 374544,00 / Oferta z najwyższą ceną: 579545,28
  • Waluta: PLN .

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-30