Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy energii cieplnej dla obiektów Gminnego Zespołu Szkół oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

Data wydania 2015-10-22
w sprawie Dostawa energii cieplnej dla obiektów Gminnego Zespołu Szkół oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Michałowo: Dostawa energii cieplnej dla obiektów Gminnego Zespołu Szkół oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
Numer ogłoszenia: 282298 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232618 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej dla obiektów Gminnego Zespołu Szkół oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej o parametrach czynnika grzewczego 90/70, dla obiektów Gminnego Zespołu Szkół oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, od dnia podpisania umowy do dnia 01.06.2016r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o., Plac 11 Listopada 15, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231695,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 271989,90
  • Oferta z najniższą ceną: 271989,90 / Oferta z najwyższą ceną: 271989,90
  • Waluta: PLN .

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-22