Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2015-08-05 dotyczący Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Topolany

Data wydania 2015-08-05
w sprawie Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Topolany
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Michałowo: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Topolany.
Numer ogłoszenia: 199590 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118972 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Topolany..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji rolniczej drogi dojazdowej we wsi Topolany, na działkach nr 633 i 765 o łącznej długości 1340mb. Prace będą polegały na wznowieniu granic pasa drogowego, odkamienianie pasa drogowego, karczowaniu drzewa i zagajników gęstych, przemieszczeniu mas ziemnych na odległość do 10m, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o grubości 20 cm oraz wykonanie warstwy jezdni ze żwiru gliniastego o grubości 20 cm. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym, polskimi normami oraz uproszczoną dokumentacją projektową. Inwestycja jest współfinansowana przez budżet Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały nr XXXIV/420/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20.12.2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochron, rekultywacji i poprawy gruntów rolnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zastawie I/22, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195972,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 94559,94
  • Oferta z najniższą ceną: 94559,94 / Oferta z najwyższą ceną: 260724,33
  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-06