Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2014-11-24 dotyczący Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie. Numer ogłoszenia: 384830 - 2014

Data wydania 2014-11-24
w sprawie Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie. Numer ogłoszenia: 384830 - 2014
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Michałowo: Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 384830 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185025 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 109m x 70m z systemem nawadniającym. Boisko będzie zlokalizowane przy istniejącym zespole szkolnym w Michałowie. Warunkiem odbioru prac będzie murawa gotowa do gry. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - na podstawie umowy nr 2014/0207/2932/SubA/DIS/T z dnia 22.08.2014r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U. JUTRZENKA, Janina Gidzińska, ul. Pogodna 8, 83-240 Lubichowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 840781,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 519016,29
  • Oferta z najniższą ceną: 519016,29 / Oferta z najwyższą ceną: 810731,62
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-24