Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2014-11-21 dotyczący Żwirowanie dróg gminnych.. Numer ogłoszenia: 383404 - 2014

Data wydania 2014-11-21
w sprawie Żwirowanie dróg gminnych.. Numer ogłoszenia: 383404 - 2014
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Michałowo: Żwirowanie dróg gminnych..
Numer ogłoszenia: 383404 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 325986 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Żwirowanie dróg gminnych...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie żwirowania dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Michałowo do realizacji w miejscowościach: Krynica - 870mb, Leonowicze - 700mb, Gończary - 300mb, Oziabły - 630mb, Topolany - 600mb, Koleśno - 500mb, Romanowo - 500mb, Szymki Kolonia - 400mb, Jałówka ul. Zarzeczańska - 700mb, Jałówka - Podozierany - 3000 mb, Sokole - 1000mb, Dublany - 800mb. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogowej, zakupie i dowozie żwiru wielofrakcyjnego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni poprzez walcowanie. Grubość warstwy żwiru po zagęszczeniu 20 cm na szerokości 4,0 m. Łączna długość remontowanych dróg gminnych - 10.000 mb. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Kaczanowski Usługi Transportowe, Jarosław Kaczanowski, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 358560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 311928,00
  • Oferta z najniższą ceną: 311928,00 / Oferta z najwyższą ceną: 787200,00
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-21