Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2014-11-21 dotyczący Remont dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo Numer ogłoszenia: 382578 - 2014

Data wydania 2014-11-21
w sprawie Remont dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo Numer ogłoszenia: 382578 - 2014
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Michałowo: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo
Numer ogłoszenia: 382578 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193715 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu dróg gminnych o długości 1620 metrów na terenie Gminy Michałowo, powiat białostocki. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, sztuką budowlaną, prawem budowlanym i polskimi normami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budomost Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 585103,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 578999,81
  • Oferta z najniższą ceną: 578999,81 / Oferta z najwyższą ceną: 578999,81
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-21