Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2014-11-21 dotyczący Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I. Numer ogłoszenia: 382458

Data wydania 2014-11-21
w sprawie Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I. Numer ogłoszenia: 382458
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Michałowo: Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I.
Numer ogłoszenia: 382458 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185339 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej - budynek A (etap I) o powierzchni użytkowej 729,93 m2 i kubaturze 3571,90 m3. Stan surowy zamknięty wraz z przyłączami. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DU-ALL Zakład Remontowo - Budowlany, Wojciech Luszewski, ul. Polna 14, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1362374,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 966472,71
  • Oferta z najniższą ceną: 966472,71 / Oferta z najwyższą ceną: 1614880,65
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-21