Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane " z dnia 2014-08-04 dotyczący Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka Numer ogłoszenia: 258900 - 2014

Data wydania 2014-08-04
w sprawie Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka Numer ogłoszenia: 258900 - 2014
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Michałowo: Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka
Numer ogłoszenia: 258900 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160728 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę hangaru na łodzie, slipu do wodowania łódek i innego rekreacyjnego sprzętu pływającego, budowę ciągów pieszych, parkingów, placów i innych miejsc utwardzonych, urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji wodociągowej, zbiornika szczelnego, instalacji elektrycznych zalicznikowych - doziemna NN oraz oświetlenia terenu, rozbiórka fragmentów instalacji elektrycznych zalicznikowych, napowietrznych i doziemnych NN wraz z latarniami. Zamówienie będzie realizowane w ramach dwóch zadań: Zadanie A: Budowa hangaru na łodzie i slipu do wodowania łódek i innego rekreacyjnego sprzętu pływającego. Zadanie B: Budowa ciągów pieszych, parkingów, placów i innych miejsc utwardzonych, urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji wodociągowej, zbiornika szczelnego, instalacji elektrycznych zalicznikowych - doziemna NN oraz oświetlenia terenu, rozbiórka fragmentów instalacji elektrycznych zalicznikowych, napowietrznych i doziemnych NN wraz z latarniami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 34.93.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka. Nr Umowy: 00070-6930-UM1030077/13 z dnia 14 luty 2014r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie A: Budowa hangaru na łodzie i slipu do wodowania łódek i innego rekreacyjnego sprzętu pływającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DU-ALL Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Luszewski, ul. Polna 14, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324247,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 279266,05
  • Oferta z najniższą ceną: 279266,05 / Oferta z najwyższą ceną: 279546,34
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie B: Budowa ciągów pieszych, parkingów, placów i innych miejsc utwardzonych, urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji wodociągowej, zbiornika szczelnego, instalacji elektrycznych zalicznikowych - doziemna NN oraz oświetlenia terenu, rozbiórka fragmentów instalacji elektrycznych zalicznikowych, napowietrznych i doziemnych NN wraz z latarniami

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1301555,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 713604,97
  • Oferta z najniższą ceną: 713604,97 / Oferta z najwyższą ceną: 991637,07
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-04