Informacja "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - wbicie pali pod pomost" z dnia 2014-05-26 dotyczący OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane IG.271.5.2014

Data wydania 2014-05-26
w sprawie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane IG.271.5.2014
Tytuł Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - wbicie pali pod pomost

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane IG.271.5.2014

 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - wbicie pali pod pomost
Numer ogłoszenia: 176892 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141014 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - wbicie pali pod pomost.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac budowlanych polegających na wbiciu 211 szt. pali drewnianych na głębokość 3,5m, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Roboty zamienne inwestycji w trakcie realizacji budowy pomostu drewnianego nad Zalewem Wodnym Siemianówka. Prace będą wykonywane na istniejącym placu budowy. Odbiór przedmiotu prac odbędzie się przy udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy pomostu drewnianego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej III. Rozwój turystki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-025/12 pt. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 397817,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 434866,50
  • Oferta z najniższą ceną: 434866,50 / Oferta z najwyższą ceną: 434866,50
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-27