Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy " z dnia 2014-05-14 dotyczący Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw - nr IG.271.2.2014

Data wydania 2014-05-14
w sprawie Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw - nr IG.271.2.2014
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy IG.271.2.2014

Michałowo: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw
Numer ogłoszenia: 162690 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99138 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa łodzi typu optimist, omega, laser oraz łodzi asekuracyjnej typu RIB wraz z wyposażeniem. Dostawa wodnego placu zabaw. Zamówienie realizowane w ramach pięciu zadań: Zadanie A: Dostawa łodzi typu omega z wyposażeniem. Zadanie B: Dostawa łodzi typu optimist z wyposażeniem. Zadanie C: Dostawa łodzi typu laser z wyposażeniem. Zadanie D: Dostawa łodzi asekuracyjnej typu RIB z wyposażeniem. Zadanie E: Dostawa wodnego placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.00.00-8, 34.52.14.00-9, 34.52.91.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej III. Rozwój turystki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-025/12 pt. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie B: Dostawa łodzi typu optimist z wyposażeniem.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • OPTI-YACHTS Karol Hulin, ul. Wyspiańskiego 59 A, 38-400 Krosno, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53126,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 57195,00
  • Oferta z najniższą ceną: 24600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64884,94
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie E: Dostawa wodnego placu zabaw.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KLUBBEN Polska Sp. z o.o., Ciele ul. Toruńska 12, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 198335,04
  • Oferta z najniższą ceną: 198335,04 / Oferta z najwyższą ceną: 198335,04
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-14