Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane " z dnia dotyczący Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo, Numer ogłoszenia: 113742 - 2014;

Data wydania 2014-04-03
w sprawie Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo, Numer ogłoszenia: 113742 - 2014
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo
Numer ogłoszenia: 113742 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27900 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa wieży widokowej, pomostu drewnianego, wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej, budowę pomieszczeń gospodarczych o konstrukcji metalowej oraz rekultywacji plaży w miejscowości Rudnia nad Zalewem Siemianówka. Zamówienie będzie realizowane w ramach trzech zadań: Zadanie A: Budowa drewnianej wieży widokowej i wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej. Zadanie B: Budowa pomostu drewnianego oraz rekultywacja plaży. Zadanie C: Budowa pomieszczeń gospodarczych typu blaszak.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 34.93.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej III. Rozwój turystki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-025/12 pt. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Budowa drewnianej wieży widokowej i wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INWEST-BIAL OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O., ul. Przytulna 18, 15-157 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 377106,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 232355,11
 • Oferta z najniższą ceną: 171906,77 / Oferta z najwyższą ceną: 977830,62
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie B: Budowa pomostu drewnianego oraz rekultywacja plaży.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MÓJ DOM Z DREWNA Tomasz Waszkiewicz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 618235,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 415569,26
 • Oferta z najniższą ceną: 252252,74 / Oferta z najwyższą ceną: 686814,83
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie C: Budowa pomieszczeń gospodarczych typu blaszak.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIKTORBUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Wiktor Kalinowski, Grabówka, ul. Wypoczynkowa 18, 15-523 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29307,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19947,00
 • Oferta z najniższą ceną: 19947,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30179,28
 • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-03