Data wydania 2013-12-23
w sprawie Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie. Numer ogłoszenia: 532504 - 2013
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 532504 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 444992 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje nowe zagospodarowanie terenu - rewitalizacja obszaru w obrębie dawnego rynku głównego w Michałowie. Zadania wchodzące w zakres opracowania dotyczą usunięcia starych utwardzeń oraz budowę nowych utwardzeń terenu - plac, alejki, zatoka, mała architektura (ławki, oświetlenie, fontanna, mokry chodnik), nowe niskie nasadzenia ozdobne oraz częściowa wycinka i pielęgnacja istniejącej zieleni wysokiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej III. Rozwój turystki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-025/12 pt. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3467359,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1628117,38
  • Oferta z najniższą ceną: 1628117,38 / Oferta z najwyższą ceną: 1992090,00
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-23