I

Data wydania 2013-11-04
w sprawie Żwirowanie dróg gminnych Numer ogłoszenia: 447742 - 2013
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Żwirowanie dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 447742 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 362472 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Żwirowanie dróg gminnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie żwirowania dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Michałowo do realizacji w dwóch etapach. Etap I- w miejscowości Kuce - 520 mb, Kowalowy Gród - 780 mb, Pietruki - 420 mb, Krukowszczyzna - 1640 mb i Odnoga (Saki) - 550 mb - wykonanie do końca roku 2013. Etap II: Lewsze - 800 mb, Kuryły - 600 mb, Pieńki - 870 mb i Zakopce - 370 mb - wykonanie do 30.06.2014r. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogowej, zakupie i dowozie żwiru wielofrakcyjnego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni poprzez walcowanie. Grubość warstwy żwiru po zagęszczeniu 20 cm na szerokości 4,0 m. Łączna długość remontowanych dróg gminnych - 6.550 mb. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DOMBUD Marcin Abramowicz, Folwarki Wielkie 13, 16-060 Zabłudów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 439636,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 237827,88
  • Oferta z najniższą ceną: 237827,88 / Oferta z najwyższą ceną: 531729,00
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-11-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-11-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-11-05