Data wydania 2013-11-04
w sprawie Kultura bliżej Ciebie - zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie - Numer ogłoszenia: 448510 - 2013
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kultura bliżej Ciebie - zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie
Numer ogłoszenia: 448510 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 372074 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kultura bliżej Ciebie - zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowa: ciągów pieszych, ciągu pieszo-jezdnego, nawierzchni utwardzonych (sceny z placem do tańca), elementów małej architektury typu akcent plastyczny, ławki stałe, ławki przenośne, gazony na kwiaty, murki dekoracyjne, schody terenowe, kosze na odpadki, stojaki na rowery, lampy ogrodowe wraz z siecią energetyczną kablową, podziemną oraz zagospodarowanie terenu zielenią niską (kwietniki, trawniki). W zakres opracowania wchodzi również rozbiórka fragmentu ogrodzenia wraz z bramą oraz prace renowacyjne związane z istniejącym ogrodzeniem. Prace wykonać należy zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz z prawem budowlanym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Kultura bliżej Ciebie - nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie. Nr Umowy: 00019-6930-UM1030020/13 z dnia 22 lipca 2013r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DU-ALL Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Polna 14, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206891,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 202148,10
  • Oferta z najniższą ceną: 128609,34 / Oferta z najwyższą ceną: 225727,90
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-11-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-11-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-11-05