Informacja "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" z dnia 2013-10-30 dotyczący Roboty budowlane - Budowa targowiska stałego w Michałowie.

Data wydania 2013-10-30
w sprawie Roboty budowlane - Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 442702 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225048 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska stałego w Michałowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa targowiska stałego poprzez budowę wiaty - zadaszenia terenów wystawienniczo - handlowych, budynku sanitarno-magazynowego, dojazdów wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągu pieszo-jezdnego i pieszego, nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury wraz z uzbrojeniem terenu (budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. Vuż=12m3, przyłącza wodociągowego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci wodociągowej, budowie przyłączy energii elektrycznej /zalicznikowe/ oraz oświetlenia terenu), przewidzianych do realizacji na terenach wystawienniczo - handlowych przy ul. 11ego Listopada w Michałowie. Prace wykonać należy zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz z prawem budowlanym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.41-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Budowa targowiska stałego w Michałowie. Nr Umowy: 00001-6930-UM100085/12 z dnia 7 lutego 2013r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AKS-BUD Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek, ul. Legionowa 28 lok. 305, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1610281,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1544195,48
  • Oferta z najniższą ceną: 1544195,48 / Oferta z najwyższą ceną: 1970059,03
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-30