Data wydania 2013-07-10
w sprawie Remont drogi gminnej we wsi Hoźna
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Michałowo: Remont drogi gminnej we wsi Hoźna
Numer ogłoszenia: 269304 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190884 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej we wsi Hoźna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu drogi gminnej o długości 538 metrów we wsi Hoźna (działka nr 150) Gmina Michałowo, powiat białostocki, poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 168574,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 159199,76
  • Oferta z najniższą ceną: 159199,76 / Oferta z najwyższą ceną: 174975,99
  • Waluta: PLN.

Zastępca Burmistrza Michałowo

/-/ Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-07-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-07-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-07-10