Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA " z dnia 2013-06-27 dotyczący Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo

Data wydania 2013-06-27
w sprawie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Michałowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo
Numer ogłoszenia: 247244 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199516 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Michałowo, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Na terenie Gminy Michałowo obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: ogólna liczba mieszkańców (w 2012 r.) objętych systemem - 6975, ogólna liczba nieruchomości (gospodarstw domowych w 2012 r.) objętych systemem - 2400, powierzchnia terenu Gminy Michałowo wynosi ok. 41011 ha, ogólna liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (domki letniskowe, przedsiębiorcy) - 400, gniazda do selektywnej zbiórki odpadów - 13 miejsc, miejsca użyteczności publicznej - 10 miejsc, miejsca odbioru ze specjalnych punktów (zbiórka lekarstw i baterii) - 15 szt. przystanki autobusowe - 24 szt. odpady zielone z utrzymania parków, boisk i dróg na terenie Gminy Michałowo, na terenie Gminy Michałowo w 2012 roku (wg sprawozdań) zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - łącznie 965,60 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - łącznie 2,1 Mg, 15 01 07 - Opakowania ze szkła - łącznie 5,3 Mg. Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2012 r. - łącznie 1799. Podane ilości odbioru odpadów komunalnych za 2012 rok stanowią wielkości orientacyjne, ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów, w okresie realizacji zamówienia, mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości oraz zmiana ilości wywożonych odpadów komunalnych nie będzie powodowała zmiany umowy ani zmiany wartości zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPO Spółka z o.o., ul.42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 694444,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 291239,97
  • Oferta z najniższą ceną: 291239,97 / Oferta z najwyższą ceną: 648000,00
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-27