Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA " z dnia 2012-10-29 dotyczący Remont nawierzchni drogi gminnej na gruntach wsi Zaleszany, Numer ogłoszenia: 421778 - 2012

Data wydania 2012-10-29
w sprawie Remont nawierzchni drogi gminnej na gruntach wsi Zaleszany, Numer ogłoszenia: 421778 - 2012
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Remont nawierzchni drogi gminnej na gruntach wsi Zaleszany
Numer ogłoszenia: 421778 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305292 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej na gruntach wsi Zaleszany.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej o długości 1445 m na gruntach wsi Zaleszany (działka nr 524), Gmina Michałowo, powiat Białystok, poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDOMOST Sp. o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321972,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 239851,91
  • Oferta z najniższą ceną: 239851,91 / Oferta z najwyższą ceną: 239851,91
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-10-30