Data wydania 2012-05-30
w sprawie Budowy wiaty rekreacyjno -wypoczynkowej w Michałowie
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Michałowo: Budowa wiaty rekreacyjno -wypoczynkowej w Michałowie
Numer ogłoszenia: 178874 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137334 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty rekreacyjno -wypoczynkowej w Michałowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa wiaty typu rekreacyjno - wypoczynkowego o powierzchni zabudowy 97,60 m2 i kubaturze 326,4 m3 na działce nr 318/8 w Michałowie. Wiatę zaprojektowano na planie koła z centralnie usytuowanym miejscem na palenisko. Obiekt w technologii tradycyjnej w konstrukcji drewnianej, uzupełniony betonowymi słupami przy palenisku oraz konstrukcją stalową daszka nad paleniskiem. Forma obiektu ma nawiązać się do tradycji i wpisywać się w krajobraz oraz otoczenie. Wiatę wykonać należy zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym. Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w Michałowie. Nr Umowy: 00005-6930-UM1030001/12 z dnia 12 kwietnia 2012r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w Michałowie. Nr Umowy: 00005-6930-UM1030001/12 z dnia 12 kwietnia 2012r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Abrabud Firma Handlowo - Usługowa Kamil Abramowicz,, ul. Chodkiewicza 34, 16-060 Zabłudów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67766,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 65948,59
·         Oferta z najniższą ceną: 65948,59 / Oferta z najwyższą ceną: 65948,59
·         Waluta: PLN.
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-05-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-05-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-05-30