Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2011-12-19 dotyczący Budowa nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze. Numer ogłoszenia: 335025 - 2011

Data wydania 2011-12-19
w sprawie Budowa nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze. Numer ogłoszenia: 335025 - 2011
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze.
Numer ogłoszenia: 335025 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353018 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nowej kwatery na istniejącym wysypisku odpadów komunalnych o powierzchni dna kwatery 2138,25 m2 , pojemności geometrycznej docelowej 21370 Mg, zlokalizowanej na działce o nr geod. 102/3 położonej w miejscowości Odnoga, gmina Michałowo, zgodnie z dokumentacją techniczną.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         AKS-BUD Przedsiębiorstwo Drogowe inż. Kamil Sarosiek, ul. Hetmańska 42 lok. 205, 15-727 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 885782,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 602648,02
·         Oferta z najniższą ceną: 602648,02 / Oferta z najwyższą ceną: 1148071,79
·         Waluta: PLN.
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-12-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-12-19