Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2011-10-24 dotyczący Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Data wydania 2011-10-24
w sprawie Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Michałowo, 24.10.2011r.
 
 
IG.271.04.2011        
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”, opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Dz.U./S 169 nr 278594-2011PL z dnia 03.09.2011r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawił: Bank Ochrony Środowiska S.A., Centrala –Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok za cenę brutto 2244625,70zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 10 dni od otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych, wyklucza się z udziału w postępowaniu i odrzuca się ofertę: Banku Spółdzielczego w Białymstoku, Oddział w Michałowie, ul. Białostocka 26,                 16-050 Michałowo. Złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty nie potwierdzają spełnienie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. Oferenci wg rozdzielnika
  2. a/a

 


 

 
Rozdzielnik do powiadomienia IG. 271.04.2011
 z dnia 24.10.2011r.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

,,Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

Lp.
Oferent
Cena
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Białymstoku
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
2 277 395,56 zł
98,56
98,56
2.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Centrala –Centrum Korporacyjne
w Olsztynie
 ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
2 244 625,70 zł
100
100
3.
Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Oddział w Michałowie
ul. Białostocka 26
16-050 Michałowo
2 977 003,24 zł
Oferent wykluczony.
Oferta odrzucona.
 
Oferent wykluczony.
Oferta odrzucona.
 

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-10-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-10-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-10-24