Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2011-06-22 dotyczący Remont Domu Ludowego we wsi Sokole

Data wydania 2011-06-22
w sprawie Remont Domu Ludowego we wsi Sokole
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Remont Domu Ludowego we wsi Sokole
Numer ogłoszenia: 169272 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95665 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Domu Ludowego we wsi Sokole.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu Domu Ludowego w Sokolu, położonego na terenie Gminy Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie, polegającego na robotach budowlanych zgodnie z projektem technicznym i aranżacją wnętrz oraz na wyposażeniu budynku. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-261, w związku z powyższym robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Remont Domu Ludowego we wsi Sokole Nr Umowy: 00099-6922-UM100048/10 z dnia 28 grudnia 2010 r...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 39.15.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Remont Domu Ludowego we wsi Sokole, Nr Umowy: 00099-6922-UM100048/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Zakład Konstrukcyjno - Montażowy ASIS Andrzej Trzeszczkowski, Łyski 4A, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1376727,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 804106,77
·         Oferta z najniższą ceną: 804106,77 / Oferta z najwyższą ceną: 1235560,65
·         Waluta: PLN.
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-22