Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane" z dnia 2011-03-31 dotyczący Remont ulicy Wąskiej w Michałowie Numer ogłoszenia: 102533 - 2011

Data wydania 2011-03-31
w sprawie Remont ulicy Wąskiej w Michałowie Numer ogłoszenia: 102533 - 2011
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Remont ulicy Wąskiej w Michałowie
Numer ogłoszenia: 102533 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33568 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Wąskiej w Michałowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu ul. Wąskiej w Michałowie na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Sienkiewicza (od km 0+000 do km 0+202,70) w następującym zakresie: remont nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów bramowych, zieleńców, dostosowanie istniejącej zatoki w rejonie starego budynku urzędu do zatrzymania się autobusów komunikacji PKS, wykonanie wpustów ulicznych i studni chłonnych, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Zamówienie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 241856,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 171993,79
·         Oferta z najniższą ceną: 171993,79 / Oferta z najwyższą ceną: 275127,20
·         Waluta: PLN.
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-31