Data wydania 2010-08-11
w sprawie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Tytuł Dostawa, montaż nowych mebli biurowych oraz usługa polegająca na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie Numer ogłoszenia: 216123 - 2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Dostawa, montaż nowych mebli biurowych oraz usługa polegająca na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie
Numer ogłoszenia: 216123 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186017 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż nowych mebli biurowych oraz usługa polegająca na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż nowych mebli biurowych oraz usługa polegająca na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia (umowy) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         ASTON S.C. Grazyna Lewandowska, Bogusław Lewandowski, ul. Waszyngtona 25, 15-304 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 119021,98
·         Oferta z najniższą ceną: 119021,98 / Oferta z najwyższą ceną: 125470,75
·         Waluta: PLN.
 
Numer ogłoszenia: 216149 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 216123 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, fax. 085 7131777.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
·         W ogłoszeniu jest: II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane..
·         W ogłoszeniu powinno być: II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy..
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-08-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-08-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-08-11