Data wydania 2010-07-13
w sprawie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5800330 zł Numer ogłoszenia: 186263 - 2010
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5800330 zł Numer ogłoszenia: 186263 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64338 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5800330 zł.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 800 330 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy trzysta trzydzieści złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Nordea Bank polska S.A., ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 738992,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 687886,55
·         Oferta z najniższą ceną: 687886,55 / Oferta z najwyższą ceną: 862575,44
·         Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-13