Data wydania 2010-06-21
w sprawie Budowa ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie Numer ogłoszenia: 160143 - 2010
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie
Numer ogłoszenia: 160143 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107895 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie, ul. Białostocka 11 zgodnie z projektem technicznym. Ogrodzenie terenu z elementów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor szary. Przęsła z prętów kwadratowych ze wstawkami kamiennymi, w ramie z kątownika, słupki stalowe. Cokół betonowy zwieńczony cegłą klinkierową od czoła budynku w kolorze grafitowym (dwie warstwy na płask, jedna na sztorc) - zamawiający posiada 800 sztuk cegły. Brama rozwierana szer. 5,50 m, dwie furtki szer. 1,80 m (zamawiający posiada do montażu dwie sztuki furtki).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe BIALEKO W.iA. Pietruczuk s.c., Fasty, ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151823,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 102796,37
·         Oferta z najniższą ceną: 95831,00 / Oferta z najwyższą ceną: 295243,79
·         Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-21