Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi" z dnia 2010-01-14 dotyczący Opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 686 - ul. Białostocka w Michałowie IG.341-16/09

Data wydania 2010-01-14
w sprawie Opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 686 - ul. Białostocka w Michałowie IG.341-16/09
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 686 - ul. Białostocka w Michałowie IG.341-16/09
Numer ogłoszenia: 9859 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211241 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 686 - ul. Białostocka w Michałowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych polegających na wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej - przejście przez miejscowość Michałowo ul. Białostocka od km 17+200 (od obiektu mostowego) do km 18+790 (tablica zielona z nazwą Michałowo) oraz projektu przebudowy linii energetycznej i telefonicznej zgodnie z instrukcją dla oferentów stanowiącą załącznik do SIWZ. Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 162000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         DROTECH Sp. z o.o., ul. K.Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
·         Cena wybranej oferty: 162000
·         Oferta z najniższą ceną: 162000 oferta z najwyższą ceną: 269500
·         Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-18