Data wydania 2010-01-14
w sprawie Wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie – IG.341-15/09
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie – IG.341-15/09
Numer ogłoszenia: 9471 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209939 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wewnątrz nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie (ul. Białostocka) w zakresie: robót budowlanych, instalacji elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji kotłowni i C.O., okablowania strukturalnego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2065401.56 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Akcess Starosta i Wspólnicy Sp. j., ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
·         Cena wybranej oferty: 2065401.56
·         Oferta z najniższą ceną: 2065401.56 oferta z najwyższą ceną: 3184878.25
·         Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-18