Data wydania 2009-11-20
w sprawie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady IG-341-13-09
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km 0+000,00 do km 0+300,00).
Numer ogłoszenia: 244433 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 365830 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km 0+000,00 do km 0+300,00)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km 0+000,00 do km 0+300,00)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 107738.35 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Spółdzielnia Kólek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
·         Cena wybranej oferty: 107738.35
·         Oferta z najniższą ceną: 107738.35 oferta z najwyższą ceną: 107738.35
·         Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-15