Data wydania 2009-11-02
w sprawie Roboty budowlane Wykonanie nawierzchni dróg gminnych Numer ogłoszenia: 381240 - 2009
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Wykonanie nawierzchni dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 381240 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157549 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni dróg gminnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni dróg gminnych. Zamówienie będzie realizowane w ramach dwóch zadań: Zadanie A: Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drogach gminnych na odcinkach: Imszar - Lewsze od drogi wojewódzkiej nr 686 do drogi powiatowej Nr 1448 B, od drogi powiatowej Nr 1448 B do Rabinówki o łącznej pow. 12 010 m2. Zadanie B: Wykonanie nawierzchni w technologii utrwalenia powierzchniowego na drogach gminnych na odcinkach: od drogi wojewódzkiej nr 687 do wsi Tanica Dolna i od drogi wojewódzkiej nr 686 do wsi Łuplanka Stara o łącznej pow. 12 800 m2.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 671900 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drogach gminnych na odcinkach: Imszar - Lewsze od drogi wojewódzkiej nr 686 do drogi powiatowej Nr 1448 B, od drogi powiatowej Nr 1448 B do Rabinówki o łącznej pow. 12 010 m2.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • HYDROKOP Sp. z o.o., ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 403740
  • Oferta z najniższą ceną: 403740 oferta z najwyższą ceną: 403740
  • Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Wykonanie nawierzchni w technologii utrwalenia powierzchniowego na drogach gminnych na odcinkach: od drogi wojewódzkiej nr 687 do wsi Tanica Dolna i od drogi wojewódzkiej nr 686 do wsi Łuplanka Stara o łącznej pow. 12 800 m2
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 268160
  • Oferta z najniższą ceną: 268160 oferta z najwyższą ceną: 377600
  • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-02