Data wydania 2009-10-13
w sprawie Budowy Krytej Pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie Numer ogłoszenia: 357390 - 2009
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa Krytej Pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie
Numer ogłoszenia: 357390 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229536 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Krytej Pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Krytej Pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie o powierzchni zabudowy 1417,80 m2, powierzchni użytkowej 2919,30 m2, kubaturze obiektu 16434,80 m3.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8847000.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, Numer projektu WND-RPPD.03.01.00-20-010/08, tytuł projektu: Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         BUDBAUM S.A. lider konsorcjum, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B, 15-381 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
·         Cena wybranej oferty: 8847000.00
·         Oferta z najniższą ceną: 8847000.00 oferta z najwyższą ceną: 11087000.00
·         Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-13