Data wydania 2009-08-28
w sprawie Roboty budowlane, Numer ogłoszenia: 297974 - 2009, Wykonanie nawierzchni dróg gminnych.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 297974 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
Michałowo: Wykonanie nawierzchni dróg gminnych
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211630 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni dróg gminnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie A Remont dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm w ilości 24 810 m2.Zadanie B Ulepszenie podbudowy dróg gminnych poprzez wykonanie stabilizacji cementem 35 kg/m2 (do 30 cm w głąb) w ilości 16 000 m2. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 416000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   
Nazwa: Zadanie B Ulepszenie podbudowy dróg gminnych poprzez wykonanie stabilizacji cementem 35 kg/m2 (do 30 cm w głąb) w ilości 16 000 m2. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Hydrokop Sp. z o.o., ul. Błonie 5A, 08-200 Łosice, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 416000
  • Oferta z najniższą ceną: 416000 oferta z najwyższą ceną: 620250
  • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-28