Data wydania 2009-08-25
w sprawie przetargu na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 25.08.2009r.
 
 
IG.341-08/09
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie ogłoszonego na portalu UZP Nr 229536-2009 z dnia 08.07.2009r. zmiana  ogłoszenia UZP nr 255446-2009 z dnia 27.07.2009r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum ,,BUDBAUM” S.A., ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9 B, 15-381 Białystok  za cenę netto 8 847 000,00 zł (plus podatek VAT 22% 1 946 340,00 zł) = wartość brutto 10 793 340,00 zł oraz z gwarancją na okres 36 miesięcy.
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 od dnia otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z poz. zm.), zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu  i odrzuceniu oferty konsorcjum: MOSTOSTAL Białystok Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1, 15 – 637 Białystok.
Wykonawca załączył do oferty kserokopie gwarancji ubezpieczeniowej. Możliwość złożenia gwarancji ubezpieczeniowej w kopii nie może być rozpatrzona w oderwaniu od jej treści. O niemożliwości udokumentowania wniesienie wadium poprzez złożenie gwarancji ubezpieczeniowej w kserokopii decyduje brzmienie gwarancji w pkt. 6 ust. 1 o następującej treści: ,,Gwarancja wygasa … z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności”. Należy uznać że wnioskodawca nie wniósł wadium. Taką interpelację przepisów potwierdza wyrok nr KIO/UZP 113/09 Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5.02.2009r.
 
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
Burmistrz Michałowa
/-/Marek Nazarko
 
 
Otrzymuje:
  1. Budimex Dromex S.A. ul. Stawki 40, 01 – 040 Warszawa
  2. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ANATEX”
       ul. Handlowa 6, 15 – 399 Białystok
  1. BUDBAUM S.A. ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B 15 – 381 Białystok
  2. INSTAL BIAŁYSTOK S.A., ul. Elizy Orzeszkowej 32, 15 – 084 Białystok
  3. Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o.
       ul. Żwirki i Wigury 61, 17 – 100 Bielsk Podlaski
  1. MOSTOSTAL Białystok Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1, 15 – 637 Białystok
  2. a/a
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.
 

 
 
Załącznik do powiadomienia IG. 341-08/09
z dnia 25.08.2009r.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,,Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach
Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”
Lp.
Oferent
Kwota brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
Budimex Dromex S.A.
ul. Stawki 40, 01 – 040 Warszawa
13 526 140,00 zł
79,796
79,796
2.
1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ANATEX”
ul. Handlowa 6, 15 – 399 Białystok
(lider konsorcjum)
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 „BUDOMEX” Sp. z o.o.
ul. Brzeska 156,
21 – 500 Biała Podlaska
11 699 250,00 zł
92,256
92,256
3.
1.„BUDBAUM” S.A.
ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B
15 – 381 Białystok
(lider konsorcjum)
2. „TIWWAL” Sp. z o. o.
ul. Człuchowska 9,
 01 – 360 Warszawa
3.”HOLMA” Sp. z o. o.
ul. Mizikowskiego 3,
05 – 082 Stare Babice
10 793 340,00 zł
100,00
100,00
4.
1.INSTAL BIAŁYSTOK S.A.
ul. Elizy Orzeszkowej 32
15 – 084 Białystok
(lider konsorcjum)
2.ABM SOLID S.A
ul. Bartla 3, 33 – 100 Tarnów
13 123 509,13 zł
82,244
82,244
5.
Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61
17 – 100 Bielsk Podlaski
11 698 609,62 zł
92,262
92,262
6.
1.MOSTOSTAL Białystok Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1,
15 – 637 Białystok
(lider konsorcjum)
2.ERBUD S.A.
ul. Puławska 300A
02 – 819 Warszawa
11 931 600,00 zł
Wykonawca wykluczony.
Oferta odrzucona.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/Marek Nazarko
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.
 
Michałowo, 31.08.2009r.
 

IG.341-08/09                                                                                                                                            

Do wszystkich Wykonawców

 
 
ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE
I WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO PROTESTU
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie
 
Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 31 sierpnia 2009 r. został wniesiony protest od Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Spółka z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski na czynności podjęte przez Zamawiającego podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający:

1.  Przekazuje kopię wniesionego protestu.

2.  Wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.
W związku z wpłynięciem protestu Zamawiający, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 zpóźn. zm.) informuje, iż bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
Jednocześnie, zgodnie z art. 181 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający pod rygorem wykluczenia z postępowania wzywa Wykonawców biorących udział w postępowaniu do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
Oryginał potwierdzenia przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do 04 września 2009 r.
Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załącznik:
· Kopia wniesionego protestu.
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

 


 

Michałowo, 08.09.2009r.
 
IG.341-08/09                                                              
 
 
 
 Do wszystkich Wykonawców
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego polegającego na budowie krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.
 
Działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.) w załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie protestu.
 
 
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 
 
 
  
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-25