Data wydania 2009-05-13
w sprawie Budowa sieci wodociągowej do wsi Łuplanka Stara i Nowa. Numer ogłoszenia: 146192 - 2009
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej do wsi Łuplanka Stara i Nowa.
Numer ogłoszenia: 146192 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59582 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej do wsi Łuplanka Stara i Nowa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na gruntach wsi Leonowicze i Łuplanka Stara i Nowa o długości 6276 m, hydrantów sztuk 12, podłączenia indywidualne - 41 szt. Zamówienie obejmuje zajęcie pasa drogi powiatowej. Oferent pokrywa wszelkie opłaty związane z zajęciem dróg, obsługi geodezyjnej itp. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 181729.82 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Zakład Usługowy B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul.Targowa 15, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 181729.82
  • Oferta z najniższą ceną: 181729.82 oferta z najwyższą ceną: 267488.00
  • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-13