Data wydania 2009-03-31
w sprawie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki i Kuchmy Numer ogłoszenia: 84340 - 2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki i Kuchmy
Numer ogłoszenia: 84340 - 2009; data zamieszczenia: 31.03.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31090 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki i Kuchmy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 107009 B o długości 3,844 km położonej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki, Kuchmy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przebudowie istniejących przepustów rurowych oczyszczenie i pogłębienie rowów przydrożnych. Ostatnim etapem inwestycji jest wykonanie nawierzchni poprzez czterokrotne utrwalenie powierzchniowe przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej średniorozpadowej oraz żwirów kruszonych. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1229151.39 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Budmost Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 1229151.39
  • Oferta z najniższą ceną: 1229151.39 oferta z najwyższą ceną: 1229151.39
  • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-31