Informacja "Numer ogłoszenia: 301979 - 2008" z dnia 2008-11-06 dotyczący OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Data wydania 2008-11-06
w sprawie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Tytuł Numer ogłoszenia: 301979 - 2008

 

 

Budowa budynku Urzędu Gminy w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 301979 - 2008; data zamieszczenia: 06.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195398 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Michałowie, ul. Wąska 1, Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 719-85-93, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Urzędu Gminy w Michałowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie budynku Urzędu Gminy w Michałowie o powierzchni zabudowy - 892 m2, powierzchni użytkowej - 1634,73 m2, kubatura 7708 m3 - stan surowy zamknięty wraz z elewacja. Termin udostąpienia budynku do robót wykończeniowych - 1 kwietnia 2009r. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadana przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2378358.03 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Kombinat Budowlany Sp. z o.o., ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 2378358.03

·                  Oferta z najniższą ceną: 2378358.03 oferta z najwyższą ceną: 3121225.47

·                  Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-06