Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane " z dnia 2008-10-31 dotyczący Remont drogi Lewsze- Rabinówka

Data wydania 2008-10-31
w sprawie Remont drogi Lewsze- Rabinówka
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Remont drogi Lewsze- Rabinówka
Numer ogłoszenia: 293003 - 2008; data zamieszczenia: 31.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206306 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Michałowie, ul. Wąska 1, Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 719-85-93, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi Lewsze- Rabinówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu drogi gminnej o łącznej długości 2,558 km, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 686 do drogi powiatowej Nr 1448 B w km rob. 0+000-1+422 km (Lewsze) oraz na odcinku od drogi powiatowej Nr 1448 B w km rob. 0+000-1+135,5 km (Rabinówka) poprzez wykonanie podbudowy drogi. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 449113.37 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HYDROKOP A.i D. Wojcieszuk, M. Kasjaniuk, ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 449113.37

  • Oferta z najniższą ceną: 449113.37 oferta z najwyższą ceną: 449113.37

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-31