Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane " z dnia 2008-07-31 dotyczący Przebudowa drogi powiatowej NR 1440 b- przejście przez miejscowość Michałowo.

Data wydania 2008-07-31
w sprawie Przebudowa drogi powiatowej NR 1440 b- przejście przez miejscowość Michałowo.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 124983 - 2008.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Michałowie, ul. Wąska, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 719-85-93.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej NR 1440 b- przejście przez miejscowość Michałowo..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1440 B - przejście przez miejscowość Michałowo, polegającej na przebudowie chodników, krawężników i zjazdów od km 17+855 do km 19+201.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7.

 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 569078,1 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2008.

 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

  • Cena wybranej oferty: 569078.10

  • Oferta z najniższą ceną: 477940.06 / oferta z najwyższą ceną: 644772.29

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-01