Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane " z dnia 2008-07-30 dotyczący Informacja o udzieleniu zamówienia Wykonanie nawierzchni drogi do wsi Krugły Lasek. Numer ogłoszenia: 175371 - 2008

Data wydania 2008-07-30
w sprawie Informacja o udzieleniu zamówienia Wykonanie nawierzchni drogi do wsi Krugły Lasek. Numer ogłoszenia: 175371 - 2008
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 121555 - 2008.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Michałowie, ul. Wąska, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 719-85-93.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni drogi do wsi Krugły Lasek.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie nawierzchni drogi do wsi Krugły Lasek o łącznej długości 1,315 km, poprzez czterokrotne utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 117756 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2008.

 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • Budomost Sp z o.o., Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

  • Cena wybranej oferty: 117756.00

  • Oferta z najniższą ceną: 117756.00 / oferta z najwyższą ceną: 117756.00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-30

Data modyfikacji: 2008-07-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-30