Przeprowadzenie warsztatów i zajęć dodatkowych w projekcie pn. Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi 26.01.2020

Ogłoszenie nr 597508-N-2020 z dnia 2020-10-14 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie: Przeprowadzenie warsztatów i zajęć dodatkowych w projekcie pn. Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola).

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0409/19 pn. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, krajowy numer identyfikacyjny 20005708600000, ul. ul. Białostocka  19 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 718 90 19, e-mail gok@gokmichalowo.pl, faks 0-85 718 90 19.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GOK/przetargi_GOK/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GOK/przetargi_GOK/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście – Gminny Ośrodek Kultury pokój Dyrektora GOK, (I piętro).
Adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów i zajęć dodatkowych w projekcie pn. Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola).
Numer referencyjny: 26.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
11
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie warsztatów szachowych, ogólnomuzycznych (wokalno-instrumentalnych), rzemiosła artystycznego, teatralnych, filmowych, plastycznych, dyskusyjnego klubu filmowego, zajęć matematycznych, zajęć w zakresie nauk przyrodniczych, zajęć informatycznych-robotyka, zajęć rozwijających zainteresowanie j.angielskim w świetlicach w Hieronimowie, Sokolu i Nowej Woli dla 53 Uczestników i Uczestniczek projektu (dzieci i młodzież), pt. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”.

II.5) Główny kod CPV: 80100000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w danym obszarze merytorycznym właściwym dla danej części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
a) wykaz doświadczenia/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ,

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) Wypełniony formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b)W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na realizację zawartej umowy; 2) zmiany zasad realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy; 3) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy; 4) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne; 3. Przez siłę wyższą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne. 4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę do dokonania zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 5. Zamawiający dopuszcza ponadto zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 5 pkt 1 zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług, ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie Wykonawcy. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 5 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczyć jedynie osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 8. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 5 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. 9. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 5 pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ze zmianą. 10. Zmiany wynagrodzenia w zakresie określonym powyżej dotyczyć mogą jedynie niezrealizowanej części zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1. Warsztaty szachowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 30 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 120 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie warsztatów szachowych obejmujących: poznawanie zasad gry w szachy szanowanie i nielekceważenie swojego przeciwnika, umiejętność uczenia się na własnych błędach, ćwiczenie pamięci i analitycznego myślenia, rozwijanie inteligencji i wspieranie rozwoju twórczości i umiejętności podejmowania decyzji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2. Warsztaty ogólnomuzyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 30 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 120 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie warsztatów ogólnomuzycznych (wokalno-instrumentalnych) obejmujące kształtowanie zamiłowanie do muzyki i sztuki, umiejętność działania w grupie, kształtowanie zainteresowań, upodobań muzycznych oraz głosu i posługiwania się nim, słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno-emisyjnej. Opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez w gm. Michałowo, co urozmaici wydarzenia lokalne. Udział w zajęciach pozwoli uczniom na kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, nauka gry na instrumentach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie 3. Warsztaty filmowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 30 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 120 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie warsztatów filmowych obejmujących wzbogacenie świadomości filmowych w kategoriach takich jak np. ujęcie, plan filmowy, montaż czy kompozycja kadru. Zajęcia ukształtują umiejętność pracownia w grupie oraz indywidualnych zadań każdej osoby. Udział w zajęciach pozwoli na zainteresowanie uczniów sztuką filmową i wypracowanie własnego gustu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zadanie 4. Warsztaty rzemiosła artystycznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 30 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 120 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie warsztatów rzemiosła artystycznego obejmującego edukację dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, zabytkami dawnego rzemiosła artystycznego w różnych formach. Zajęcia wpłyną na kreatywność, umiejętność pracy w grupie, wspieranie twórczości oraz wystawianie się z gotowymi dziełami na lokalnych imprezach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Zadanie 5. Warsztaty teatralne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 30 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 120 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie warsztatów teatralnych obejmujących rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze, wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą gestów, ruchów i mimiki. To szczególna forma aktywności i ekspresji twórczej. Zajęcia korzystnie wpływają na wszechstronny rozwój. Sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Udział pobudza rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-motorycznej, zajęcia wspierają rozwijanie twórczości i pracy w grupie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Zadanie 6. Warsztaty plastyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 30 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 120 godzin REALIZACJA ZADANIA: Zajęcia odbywają się na zasadzie twórczego poznania poprzez zabawę. Rozwijają sprawność manualną oraz rozbudzają wyobraźnię, zapoznają dziecko z różnymi technikami plastycznymi oraz niestandardowymi materiałami. Pozwalają komunikować się ze światem w sposób niewerbalny, czego wyrazem może być każda forma twórczości. Udział w zajęciach pozwoli uczniom na kształtowanie pracy w grupie i kreatywności. Zajęcia wpływają na rozwój jednej z kompetencji kluczowych, tj. świadomość i ekspresja kulturalna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Zadanie 7. Zajęcia matematyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 60 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 240 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie zajęć obejmujących zadrobienie zaległości w nauce, utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy, systematyczne przygotowanie do egzaminów i klasówek, jak również zachęcenie do nauki. Przedstawienie ciekawostek ze świata matematyki: zajęcia pomogą uzyskać lepsze wyniki w nauce, rozbudzą zainteresowanie omawianym materiałem oraz doda pewności siebie. Zajęcia będą realizowane we wszystkich świetlicach objętych wsparciem. Wpływają na rozwój jednej z kompetencji kluczowych, tj. porozumiewanie się w języku ojczystym i kompetencje matematyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Zadanie 8. Zajęcia w zakresie nauk przyrodniczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 15 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 60 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie zajęć mających na celu zwrócenie uwagi dzieci a otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem oraz konieczności ochrony jego zasobów – kształtowanie postawy proekologicznej, poznanie lokalnej i krajowej, a także ciekawostek ze świata flory i fauny, kształtowanie umiejętności wykorzystania przyrody w życiu codziennym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Zadanie 9. Dyskusyjny Klub Filmowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 15 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 60 godzin REALIZACJA ZADANIA: Dyskusja na temat obejrzanego przez uczestników spotkania filmu. Spotkania wpływają na wzbogacenie wiedzy na temat sztuki filmowej, kształtują umiejętność dyskusji w grupie oraz przekazywania swojego zadania na dany temat. Wspiera zdolności mównicze, interpersonalne oraz wypracowanie własnego gustu. Wpływają na rozwój jednej z kompetencji kluczowych, tj. świadomość i ekspresja kulturalna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Zadanie 10. Zajęcia informatyczne – robotyka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 30 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 120 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie zajęć obejmujących poznawanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu, rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się komputerem i współpracującymi z nim urządzeniami, rozwijanie zainteresowań i kompetencji informatycznych, wskazywanie użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie, dostrzeganie niebezpieczeństw wynikających z komunikacji za pomocą komputera. Stymulowanie rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej dzieci. Udział w zajęciach pozwolą na zainteresowanie uczniów środkami multimedialnymi pełniącymi znaczącą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wpływają na rozwój jednej z kompetencji kluczowych, tj. Kompetencje informatyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Zadanie 11. Zajęcia rozwijające zainteresowanie j. angielskim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYMIAR GODZINOWY: 60 godzin na grupę, 4 grupy, łącznie 240 godzin REALIZACJA ZADANIA: Przeprowadzenie zajęć adresowanych do uczniów pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej oraz kulturoznawczej. Zająca będą oparte na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak gry i zabawy i pozwolą spędzić uczestnikom czas w sposób przyjemny i pożyteczny. Nadrzędnym zadaniem programy jest, aby wczesne zetknięcie dzieci z językiem było inspirujące i zachęcające do dalszej nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

80,00

Realizacja przez osobę z niepełnosprawnością

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

 

/-/ Paweł Oziabło

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Oziabło

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-10-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-10-14