OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie poszukuje kandydata do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Michałowo.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Ogólny zakres czynności: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 816)

- Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

- Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także
w utrzymaniu higieny.

Niezbędne wymagania: - posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadanie co naj-mniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej
z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie ww. kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

Wymagania dodatkowe: posiadanie przeszkolenia w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Stan zdrowia pozwalający na realizację zadania.

Osoba musi być dyspozycyjna, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej
i umiejętność skutecznego komunikowania się oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać:

  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
  2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie (oryginały do wglądu).
  3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
  4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
    z pełni praw publicznych.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 713 17 72  

 

w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

Kierownik MGOPS w Michałowie

Marta Giermaniuk

 

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze SUO

- Oświadczenie

- Klauzula informacyjna

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Giermaniuk

Data wytworzenia: 2024-06-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2024-06-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2024-06-12