Ogłoszenie o zamówieniu nr 612197-N-2020 z dnia 2020-11-18 r. Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie.

         Michałowo, dnia 26.11.2020r.

 

  ZS M-wo.26.01.2020                                                         

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej

oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów

Zespołu Szkół w Michałowie”.

 

Zespół Szkół w Michałowie działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.),  w związku z zapytaniami do postępowania, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie terminu składania ofert na 03.12.2020r. godz. 9.00:

 

,,XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Opakowanie zawierające ofertę powinno być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz:
  1. zaadresowane na Zamawiającego na adres: Zespół Szkół w Michałowie - budynek Szkoły Podstawowej w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo.
  2. Oznaczone dopiskiem: ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”.
  3. oznaczone adnotacją: „nie otwierać przed 03.12.2020r. do godziny 9.00”
  4. posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo lub drogą pocztową do dnia  03.12.2020 roku do godz. 09:00.

 1. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1.
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 03.12.2020 roku o godz. 09:15.”

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji ogłoszenia w BZP (w załączeniu).

 

 

 

/-/ mgr Małgorzata Gwaj - Szastaj

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

 

 

 


Michałowo, dnia 26.11.2020r.

 

 

ZS M-wo. 26.01.2020                                                      

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej

oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów

Zespołu Szkół w Michałowie”.

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”., opublikowanego w BZP nr 612197-N-2020 z dnia 18.11.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie 1

W Rozdziale III SIWZ — OPZ Zamawiający informuje o wysokości czynszu, co wiąże
z „możliwością wykorzystania pomieszczeń stołówki do celów komercyjnych”.

Bardzo prosimy o potwierdzenie, że właściwie rozumiemy zapisy SIWZ oraz intencje Zamawiającego, który wyraża zgodę - w zamian za w/w kwotę czynszu - na produkowanie przez wykonawcę posiłków dla odbiorców zewnętrznych.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę na zasadach szczegółowo określonych w SIWZ.

 

Pytanie 2

Prosimy o informację czy opłaty czynszowe w kwocie 800 PLN netto wykonawca będzie odprowadzał również w przypadku, gdy nie będzie przygotowywał posiłków dla odbiorców zewnętrznych.

 

Odp. Tak

 

Pytanie 3

Prosimy o informację czy opłaty czynszowe w kwocie 800 PLN netto wykonawca będzie odprowadzał również w okresie przerwy wakacyjnej oraz ferii zimowych.

Odp. Tak

 

Pytanie 4

W Rozdziale III SIWZ — OPZ Zamawiający wskazuje godziny, w jakich odbywa się                     „ przygotowywanie, dostaw i wydawanie obiadów” dla uczniów : od 11h00 do 14h00

Prosimy o zmianę tego zapisu, gdyż proces przygotowania posiłków rozpoczyna się w godzinach rannych. Zakładamy, że od 11h00 do 14h00 odbywa się wydawania posiłków bezpośrednim konsumentom.

 

Odp. Godziny ustalone w Rozdziale III dotyczą wydawania posiłków uczniom Zespołu Szkół.

 

Pytanie 5

W Rozdziale III SIWZ — OPZ pkt.5, Zamawiający mówi m.in. o „własnym środku transportu” wykonawcy do celu dowozu posiłków do siedziby LO.

W związku z powyższym prosimy o informacje dodatkowe:

A./ jaka jest orientacyjna odległość pomiędzy budynkiem kuchni i budynkiem LO?

B./ w jaki sposób / przy użyciu jakiego „środku transportu” odbywa się dostawa posiłków do LO w roku szkolnym 2020/2021 ?

Odp. A/ około 800 metrów

          B/ w roku szkolnym 2020/2021 nie były dowożone posiłki do Liceum

 

 

Pytanie 6

Ilu uczniów korzysta w roku szkolnym 2020/2021 z dofinansowania MGOPS?

Odp. 29

 

 

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, czy właściwie rozumiemy zapisy SIWZ w zakresie dotyczącym płatności za usługę. Czy przedstawiony poniżej schemat i zasady płatności odpowiadają intencjom Zamawiającego:

I./ wartość wsadu do kotła - stanowiąca cenę płaconą przez rodziców za obiady dzieci

II./ cena za przygotowanie obiadu-  płatana przez szkołę na podstawie realnej ilości wydanych obiadów

przy czym w przypadku zaistnienia sytuacji „nauki zdalnej” Zamawiający zapłaci wykonawcy „stały ryczałt za gotowość” w wysokości 35% ceny za przygotowanie obiadu dla 360 uczniów.

Odp. Tak, zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 8

Ile wynosi aktualnie wartość wsadu kotła? Informacja ta ma duże znaczenie, gdyż wartość ta stanowi jednocześnie cenę, jaką obecnie płacą rodzice za obiady swych dzieci.

 

Odp. Obecnie wsad do kotła wynosi 3,60zł, ale zamawiający powinien zaproponować własną stawkę wsadu do kotła.

 

 

Pytanie 9

W treści SIWZ Zamawiający wymaga „zatrudnienia w pierwszej kolejności trzech osób obecnie pracujących w kuchni” szkolnej.

W związku z powyższym prosimy o informacje dodatkowe:

A./ Prosimy o podanie wysokości wszystkich składowych wynagrodzeń w/w trzech osób wraz
z podaniem informacji, czy zawierają one koszty pracodawcy

B./Prosimy o podanie liczby niewykorzystanych dni urlopowych przysługujących w/w pracownikom

Odp. A/  łącznie 9480,00  brutto bez kosztów pracodawcy

          B/ pracownikom nie będzie przysługiwał zaległy urlop.

 

Pytanie 10

W treści SIWZ Zamawiający informuje, iż wykonawca zobowiązany będzie do „udokumentowania w cyklu miesięcznym kosztów <wsadu do kotła>”.

Prosimy o doprecyzowanie i jednoznaczne określenie tego wymogu poprzez opisanie na czym konkretnie miałoby polegać udokumentowanie w/w wydatków.

Odp. Zestawienie FV zakupowych, rozliczenie wydanych z magazynu produktów żywnościowych zużytych do przygotowania uczniom obiadów, podzielone przez ilość wydanych obiadów

 

Pytanie 11

W treści SIWZ Zamawiający informuje, że drobne prace remontowe nieprzekraczające kwoty 500 zł, wykonawca wykona na własny koszt. Prosimy o potwierdzenie, że prace, których koszt przekroczy w/w kwotę 500 zł, będą obciążały Zamawiającego.

Odp. Nastąpi zmiana zapisu w umowie w §3 ust. 6 oraz SIWZ III.2.4 –

Powinno być: „Wszelkie drobne prace remontowe, których koszt przekroczy 500 zł wykonywane będą na koszt Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół.”

Pytanie 12

Prosimy o informację, które urządzenia wymienione w Wykazie Sprzętu są zasilane gazem? Czy jest to gaz ziemny, czy butlowy?

 

Odp. 3 Kotły, kuchnia gazowa 4palnikowa i 2patelnie. Gaz butlowy – dzierżawa zbiornika.

 

Pytanie 13

Prosimy o informacje:

A./ jaka jest moc ee aktualnie dostarczana do kuchni?

B./ czy jest możliwe w przyszłości zwiększenie mocy ee dostarczanej do kuchni? Jeżeli tak, to o jaką wartość? i kiedy może to nastąpić?

Odp. A/ 30kW

          B/ na obecną chwilę nie, w przyszłości tak po wymianie bezpieczników, dwukrotnie.

 

 

Pytanie 14

Zamieszczony w SIWZ „rzut parteru” nie jest wystarczająco czytelny. Prosimy o informacje, jaka jest powierzania kuchni głównej oraz powierzchnia pozostałego zaplecza kuchennego.

Odp. Parter:  Kuchnia główna – 90m2 , pozostałe zaplecze 176m2

          Piwnica – 200m2

 

Pytanie 15

Prosimy o informację kto odpowiada za sprzątanie pomieszczeń stołówek: w Szkole Podstawowej oraz w Liceum.

Odp. Za sprzątanie odpowiada wykonawca.

 

Pytanie 16

We wzorze umowy Zamawiający przywołuje tylko jedną ustawową przesłankę zmiany ceny.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy — poprzez zawarcie zapisów tj. zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

 1. l) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego Wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 1. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Prosimy o dokonania zmiany stosownych zapisów SIWZ.

Odp.  Zmianie ulega zapis § 8 ust. 1

Nowe brzmienie

 1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach:
 2. a) Zmianą wynagrodzenia wykonawcy spowodowaną

1) zmianą stawki podatku od towarów i usług

2) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

 1. b) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SIWZ,
 2. c) zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy,
 3. d) są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania,

 

 

Pytanie 17

Zamawiający zdefiniował zasady waloryzacji ceny za usługę, ograniczając się stricte do zapisów ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający przyjął założenie prawie trzyletniego okresu realizacji umowy.

Przytoczone zapisy będą mogły skutkować zmianą ceny wyłącznie w przypadkach precyzyjnie opisanych w Ustawie Pzp. Nie dotyczą one jednak innych zmian rynkowych, jak chociażby zwyżka cen artykułów spożywczych i konsumpcyjnych, stanowiących ponad 40% kosztów usługi żywienia pacjentów. Warto przy tym dodać, że wzrost cen artykułów żywnościowych w ostatnim okresie wyniósł ponad 5%. Prognozy na kolejne miesiące nie są w tym względzie bardziej optymistyczne.

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorze umowy na świadczenie usług zapisu dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy następujący zapis: „Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen żywności (pozycja: „ żywność i napoje bezalkoholowe <w tym żywność> ") według obwieszczenia Prezesa GUS ogłoszonego na dany rok, przy czym wysokość ewentualnej zmiany ceny będzie ustalona na drodze dwustronnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym” .

Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i prowadzi z jednej strony do pokrzywdzenia interesów Wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji, z drugiej zaś strony skutkuje obniżeniem jakości świadczonej usługi, co jest negatywnie odbierane przez Zamawiającego.

Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do warunków rynkowych (np. zmieniających się cen artykułów spożywczych) oraz daje pewność Zamawiającemu, że usługa świadczona na jego rzecz daje rękojmię właściwego jakościowego poziomu realizacji zakontraktowanej usługi.

Jest to tym bardziej uzasadnione, iż sam zamawiający przewidział coroczna waloryzacje czynszu dzierżawnego.

Odp.  W § 5 dodaje się  ust. 8 w brzmieniu:

 

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen żywności według obwieszczenia Prezesa GUS ogłoszonego na dany rok, przy czym wysokość ewentualnej zmiany ceny będzie ustalona na drodze dwustronnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym.

 

 

Pytanie 18

W treści SIWZ Zamawiający postawił wymóg zapłacenia przez wykonawcę podatku od nieruchomości. Prosimy o następujące informacje:

A./ ile wynosi w Państwa przypadku podatek od nieruchomości w roku 2020?

B./ jaka jest łączna powierzchnia stanowiąca podstawę do wyliczenia pełnej kwoty podatku od nieruchomości, którą będzie obciążony wykonawca?

 

Odp.  A/ zamawiający nie dysponuje stawkami podatku od nieruchomości, informację
                  o kwocie podatku można uzyskać  w Referacie podatków w Urzędzie Miejskim
                  w     Michałowie

            B/ ok 609m2  

 

 

Pytanie 19

We Wzorze umowy, Par. 9 Zamawiający zdefiniował zasady naliczania kar umownych, przy czym poziom tych kar wydaje się nieproporcjonalnie wysoki.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy. że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353 1 k.c. w związku z art. 58 §1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Mając na uwadze powyższe proponujemy dokonanie następujący zmian w zapisach Umowy :

A./Par 9, ust.1 – proponujemy kare w wysokości 1%

B./Par 9, ust.3 – proponujemy karę w wysokości 1%

C./Par 9, ust.4 – proponujemy kare w wysokości 10%

 

Odp.  Zmianie ulega zapis § 9

Nowe brzmienie

 

 • 9. Kary umowne
 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 2. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
 3. Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 3% należnego wykonawcy szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 7 jeżeli stwierdzi, że tzw. wsad do kotła nie spełnia wymagalnych minimalnych parametrów jakościowych i ilościowych określonych w SIWZ
 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego umówionego wynagrodzenia brutto w razie:
 5. a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 6. b) nieuzasadnionego odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę.

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

/-/ mgr Małgorzata Gwaj - Szastaj

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

 


Michałowo, dnia 24.11.2020r.

 

 

ZS M-wo.26.01.2020                                                      

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej

oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów

Zespołu Szkół w Michałowie”.

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”., opublikowanego w BZP nr 612197-N-2020 z dnia 18.11.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie 20

Prosimy o udostępnienie przykładowych jadłospisów dekadowych realizowanych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Odp. Udostępniamy w załączeniu przykładowe jadłospisy realizowane w roku szkolnym 2020/2021.

 

Pytanie 21*

Prosimy o podanie informacji, kto odpowiada za porcjowanie i wydawanie posiłków,
a następnie zmywanie naczyń we wszystkich lokalizacjach, w których mają być wydawane posiłki?

 

Odp. Za porcjowanie, wydawanie oraz zmywanie po wydanych posiłkach odpowiadać będzie Wykonawca.

 

Pytanie 22

Prosimy o podanie informacji na temat ilości poszczególnych klas/oddziałów.

 

Odp. Szkoła Podstawowa: 2 oddziały przedszkolne, 7 oddziałów klas I – III, 11 oddziałów klas IV – VIII; Szkoła Ponadpodstawowa: 2 oddziały klas I, dwa oddziały klas II i jeden oddział klasy III.

 

Pytanie 23

Prosimy o podanie informacji, czy w obowiązkach wykonawcy będzie żywienie dzieci klas „zero”. Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że dla dzieci z tych klas mają być wydawane tylko obiady (bez śniadań i podwieczorków).

 

Odp. W obowiązkach Wykonawcy będzie żywienie dzieci klas „zero” – oddziałów przedszkolnych. Tak, wydawane będą tylko obiady (bez śniadań i podwieczorków).

 

 

Pytanie 24

Prosimy o podanie informacji w jaki sposób wykonawca ma uczestniczyć w projekcie „szklanka mleka”.

 

Odp. Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania produktów, ich przechowania i wydania. 

 

Pytanie 25

W związku z zapisami paragrafu 2 ust. 4 umowy prosimy o potwierdzenie, że świadczenie tych usług będzie dodatkowo płatne?

 

Odp. Rozumiemy, że zapytanie dotyczy treści  paragrafu 2 ust. 1 punkt 4 – świadczenie tych usług szkole lub innym podmiotom organizujących zawody sportowe będzie dodatkowo płatne. 

 

Pytanie 26

Prosimy o informację: ile dzieci/młodzieży uczy się aktualnie w Szkole Podstawowej oraz w Liceum.

 

Odp. W Szkole Podstawowej – 409, w Liceum – 72. 

 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

*Numer pytania zgodny z otrzymanym zapytaniem.

 

/-/ mgr Małgorzata Gwaj - Szastaj

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

 

 


    Michałowo, dnia 23.11.2020r.

  ZS M-wo.26.01.2020                                                              

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej

oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów

Zespołu Szkół w Michałowie”.

 

W związku z błędem w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej  oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 612197-N-2020 z dnia 18.11.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), dokonuje zmiany SIWZ:

 

Jest w SIWZ:

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

                1)  nie podlegają wykluczeniu;

                2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że jest wpisany do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

                1)  Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.

                2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;

                3)  w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)

                4)  Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

 

Powinno być:

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

                1)  nie podlegają wykluczeniu;

                2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

           1)       Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.

           2)       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;

           3)       w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

           4)       Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

 

 Do wzoru umowy dodaje się w § 2 ust. 1 pkt 18 o treści:

,,Wykonawca dostarczy w terminie 30 dni potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252.)”

 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji ogłoszenia w BZP (w załączeniu).

 

 

 

 

/-/ mgr Małgorzata Gwaj - Szastaj

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

 

 

 

 


Ogłoszenie nr 612197-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

Zespół Szkół w Michałowie: Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Michałowie, krajowy numer identyfikacyjny 18048500000000, ul. Sienkiewicza  5 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7189515, , e-mail sekretariatszkola@michalowo.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zesp_szk_w_michaowie/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zesp_szk_w_michaowie/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem
Adres:
Sekretariat Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie.
Numer referencyjny: ZS M-wo.26.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym : 1. Świadczenie usług żywnościowych poprzez przygotowanie, dostawę i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie. 2. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonywać zamówienie w pomieszczeniach szkoły, oraz przy użyciu wyposażenia szkoły (Wykaz pomieszczeń kuchni i stołówki oraz wyposażenia stanowi Załącznik nr 1 oraz 1a do SIWZ.). W związku z użyczeniem pomieszczeń szkoły oraz możliwością wykorzystania pomieszczeń stołówki do celów komercyjnych tj. sprzedaży obiadów innym osobom niż uczniowie zespołu szkół zamawiający będzie pobierał czynsz miesięczny w kwocie 800 zł netto plus należny podatek VAT.

II.5) Główny kod CPV: 55320000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

55322000-3

55320000-9

55524000-9

55520000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ; 3) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) 4) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

80,00

termin płatności faktury

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: a) zmiana wynagrodzenia wykonawcy spowodowana zmianą stawki podatku od towarów i usług, b) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SIWZ, c) zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy, d) są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 3. Strona która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę, wraz z przedstawieniem obiektywnych, jasnych i czytelnych dowodów konieczności wprowadzenia wnioskowanych zmian. 4. Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

  ZATWIERDZAM :                     

    /-/ mgr Małgorzata Gwaj - Szastaj

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gwaj-Szastaj

Data wytworzenia: 2020-11-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-11-18