Ogłoszenie z dnia 2020-12-11 - OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem (była szkoła), położona w obrębie 45 Szymki

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2020-12-11
Termin składania uwag do oferty 2021-01-15
Tytuł OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem (była szkoła), położona w obrębie 45 Szymki

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

            Burmistrz Michałowa  

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem (była szkoła), położona w obrębie 45 Szymki,  gm. Michałowo, woj. podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntow jako działka nr  191 o pow. 1,19 ha.

            Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr Kw BI1B/00063522/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

            Cena wywoławcza nieruchomości: 220 500,00 zł (zwolnienie z podatku VAT);   

                                            Zaliczka:  15 000,00 zł         `

Opis nieruchomości:

teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest pod teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.

Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega wycenie). Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę - przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni.

Opis budynku po byłej szkole:

budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z własnej kotłowni.

pow. zabudowy: 1 189,30 m²

pow. użytkowa : 2 776,42 m²

rok budowy: 1974 (budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku, stan techniczny budynku zły)

Opis budynku gospodarczego:

budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do rozbiórki, wybudowany w latach 80-tych

pow. użytkowa 63,73 m²

Informacja o przeprowadzonych przetargach:

 1. I  przetarg 25.05.2020r.
 2. II przetarg 28.09.2020 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym - brak wpłat wadium.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 15.01.2021 roku godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Rokowania 15.01.2021r. Szymki – dz. 191”.
 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

a)     imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

b)     datę sporządzenia zgłoszenia;

c)     oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

d)     proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

e)     własnoręczny podpis;

f)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

 

 

 

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce lub poleceniem przelewu w kwocie: 15 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo, najpóźniej do dnia 11 stycznia 2021 roku.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 1. Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osob reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań. 

 1. Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniającą warunki określone w  treści ogłoszenia.

W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

 1. Wpłaconą zaliczkę  przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona, na podstawie wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego.
 2. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia  rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi  od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 4. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacja dotyczącą nieruchomości.
 5. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zawarcie umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
 6. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie  ministra właściwego  do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zezwolenie  jest wymagane.

 

           Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 pod nr tel.  85 7131 781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl (zakładka nieruchomości), Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu i Sołtysa wsi Szymki .

 

 

Michałowo, 9.12.2020r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-12-11

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-11